Lista aktualności Lista aktualności

INFORMACJA

Nadleśnictwo Chojna informuje, że w dniu 05.06.2018r. wpłynęło pismo Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 04.06.2018r. informujące, że:

„Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 12.04.2018r., sygn., akt II OSK 2782/17 oddalił skargę kasacyjną Województwa Zachodniopomorskiego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 20.07.2017r., sygn.. akt II SA/Sz 546/17 w sprawie ze skargi A.A-C. na uchwałę Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25.06.2013r. nr XXVI/362/13 w przedmiocie podziału Województwa Zachodniopomorskiego na obwody łowieckie. WSA w Szczecinie stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w części dotyczącej obwodu łowieckiego nr 274. „Sąd uznał za zasadne stwierdzić nieważność zaskarżonej uchwały jedynie w zakresie w jakim wydziela ona ten obwód i ustala jego granice".

W związku z powyższym, w chwili obecnej obwód nr 274 nie istnieje, aż do czasu podjęcia nowej uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego dotyczącej podziału województwa na obwody łowieckie, zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2017r., poz. 1295 ze zm.).

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych na terenach niewchodzących w skład obwodów łowieckich odpowiada Skarb Państwa, zgodnie z art. 50 ust. 1b ustawy Prawo łowieckie.”