Lista aktualności Lista aktualności

Szacowanie szkód łowieckich

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2018r. ustawy z dnia 22 marca 2018r. – o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r.,poz 651), która wprowadziła zmiany między innymi w kwestii procedury  szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych.

Od 1 kwietnia 2018r. wnioski o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Szacowania szkód, a także ustalenia wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z:

1.  przedstawiciel organu wykonawczego gminy lub jednostki pomocniczej,

2.  przedstawiciel zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego,

3.  właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

 

Do czasu opracowania i wydania nowych przepisów wykonawczych do znowelizowanej ustawy – Prawo łowieckie, należy podczas szacowania szkód posiłkować się rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010r. w sprawie sposobu postepowaniu przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz.U.Nr 45, poz.272), które określa metodykę wyliczenia należnego odszkodowania i wprowadza wzory protokołów szacowania szkód.

Jednocześnie informujemy, że nowelizacja ustawy nałożyła na Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe obowiązek prowadzenia szkoleń z zakresu szacowania szkód łowieckich dla przedstawicieli organów wykonawczych i jednostek pomocniczych gmin, izb rolniczych oraz dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich. Aktualnie Dyrekcja Generalna lasów Państwowych opracowuje ramowy program szkolenia, który zostanie wdrożony Zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

W związku z powyższym Nadleśnictwo Chojna przedkłada poniżej adresy gmin, do których należy wysyłać / składać wnioski o szacowanie szkód:

Urząd Miejski w Chojnie

ul. Jagiellońska 4

74-500 Chojna

 

 

Urząd Miejski w Cedyni

Plac Wolności 1

74 – 520 Cedynia

 

Urząd Gminy w Widuchowej

ul. Grunwaldzka 8

74 – 120 Widuchowa

 

Proponujemy do wykorzystania wzór wniosku (do pobrania)

Właścicielowi lub posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda, oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie do Nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu z oględzin lub szacowania ostatecznego.

 

Adres do ewentualnych wnoszenia odwołań:

Nadleśnictwo Chojna

ul. Szczecińska 26

74 – 500 Chojna

    

Ustawa Prawo łowieckie po nowelizacji (do pobrania)

artykuły dotyczące szacowania szkód od 46 do 50