Lista aktualności Lista aktualności

Zapraszamy na wycieczki piesze i rowerowe

„Wielkie uroki małej retencji"

Prezentacja projektów dofinansowanych z Funduszy Unijnych

„Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy
 w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych" 

realizowanych na terenie Nadleśnictwa Chojna.

 

 

P R O G R A M   I M P R E Z Y

9 MAJA 2014

 

Wycieczka rowerowa

9,00 –  spotkanie i start uczestników – Chojna, plac przy Ratuszu

Trasa I (krótsza) – ok. 24 km

Przejazd wzdłuż Jeziora Mętno do miejscowości Mętno – następnie obiekty małej  retencji nizinnej przy drodze Mętno Stoki, przejazd na miejsce biwakowe nad jeziorem Ostrów,

12.00 – odpoczynek i posiłek nad jeziorem Ostrów (konkursy dla dzieci i młodzieży)       

            następnie powrót  do Chojny,

Trasa II (dłuższa) – ok. 50 km – kontynuacja trasy I

13.00 –  (dla chętnych)  -  ok. 25 km,

 przejazd do Doliny Świergotki obiekty małej retencji nizinnej, Rezerwat Świergotka,

16.00 - powrót do Chojny przez Dąbrowę Krzymowską i Stoki

 

Wycieczka piesza

12.00 –   spotkanie i start uczestników – Lubiechów Dl. (przy rozwidleniu dróg na Bielinek
               i Piasek)    Trasa – ok. 4 km

                Przejście przez Rezerwat Doliny Świergotki i obiekty małej retencji nizinnej

13.30 –   powrót do samochodów i przejazd na parking vis a vis Wąwozu Markocińskiego.

14.00 - odpoczynek i posiłek (konkursy dla dzieci i młodzieży)

15.30 –   przewidywane zakończenie imprezy.

 

 

Kontakt:  Nadleśnictwo Chojna, 74-500 Chojna ul Szczecińska 36

tel. 91 414 10 77, mail: chojna@szczecin.lasy.gov.pl

 

 

 

WYCIECZKA ROWEROWA

„Wielkie uroki małej retencji"

Prezentacja projektów dofinansowanych z Funduszy Unijnych

„Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy
 w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych" 

realizowanych na terenie Nadleśnictwa Chojna.

 

R E G U L A M I N

I   CEL IMPREZY

Prezentacja projektów dofinansowanych z Funduszy Unijnych „Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych" realizowanych na terenie Nadleśnictwa Chojna oraz popularyzacja turystyki pieszej, aktywnej formy wypoczynku, promocja zdrowego stylu życia.

II  ORGANIZATOR

Nadleśnictwo Chojna.

III  TERMIN 

9 maja 2014 r. – start – godz. 9.00 – Chojna, plac przy Ratuszu.

IV TRASA WYCIECZKI

1.     Trasa rowerowa – przewidziano dwa warianty trasy:

a)     Wariant krótszy - ok. 24 km – przewidywany czas: 4 godziny.Trasa: spotkanie w Chojnie przy Ratuszu o godz. 9.00, przejazd wzdłuż Jeziora Mętno do miejscowości Mętno, następnie obiekty małej retencji nizinnej przy drodze Mętno-Stoki i przejazd na miejsce biwakowe nad Jeziorem Ostrów, odpoczynek przy ognisku, powrót do miejscowości Stoki i dalej do Chojny,

b)      Wariant dłuższy – ok. 50 km – przewidywany czas: 7 godzin.Trasa: spotkanie w Chojnie przy Ratuszu o godz.9.00, przejazd wzdłuż Jeziora Mętno do miejscowości Mętno, następnie obiekty małej retencji nizinnej przy drodze Mętno-Stoki i przejazd na miejsce biwakowe nad Jeziorem Ostrów, odpoczynek przy ognisku (część wspólna). Następnie przejazd do Doliny Świergotki – obiekty małej retencji nizinnej, Rezerwat Dolina Świergotki. Powrót do Chojny przez Dąbrowę Krzymowską i Stoki.

 

 

V   ZAPISY

Zgłoszenie udziału w wycieczce do 08.05.2014r. do godz.14.00

Numer telefonu: 91 414 10 77

mail: chojna@szczecin.lasy.gov.pl

Adres: Nadleśnictwo Chojna

ul. Szczecińska 36

VI  WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestnikiem wycieczki rowerowej może być osoba, która spełni następujące warunki:

a.     udział w wycieczce rowerowej biorą osoby pełnoletnie. Osoby w wieku 16-17 lat mogą wziąć udział w wycieczce tylko za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów  prawnych ;  DRUK DO POBRANIA

b.     osoby w wieku 11-15 lat mogą wziąć udział w wycieczce rowerowej, jadąc wyłącznie pod stałą opieką osoby dorosłej, która ukończyła 21 lat;

c.     każdy uczestnik przed startem  ma obowiązek zapoznać się
z regulaminem.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.chojna.szczecin.lasy.gov.pl. jak również w wersji wydrukowanej w siedzibie Nadleśnictwa Chojna, Chojna ul. Szczecińska 36.

d) uczestnik wypełnia i podpisuje kartę zgłoszenia przed rozpoczęciem wycieczki;

VII  OBOWIĄZKI UCZESTNIKA WYIECZKI ROWEROWEJ

     1.        Przestrzeganie Regulaminu wycieczki.

     2.        Posiadanie dokumentu tożsamości oraz karty rowerowej lub innego dokumentu, który jest gwarancją posiadania niezbędnej wiedzy
i umiejętności poruszania się po drogach.

     3.        Wycieczka będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. Wszyscy uczestnicy rajdu muszą zachować szczególną ostrożność
i zobowiązują się bezwzględnie przestrzegać przepisy o ruchu drogowym.

     4.        Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

     5.        Uczestnicy rajdu poruszają się maksymalnie w 17 osobowych grupach. W skład każdej z grup wchodzi po dwóch opiekunów.

     6.        Odstępy między poszczególnymi grupami muszą wynosić nie mniej niż 200m.

     7.        Należy jechać równo i spokojnie w szyku. Niedopuszczalne jest tarasowanie
i ciągłe zmiany pozycji.

        8.            Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się
o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.

        9.            Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią.

   10.        W przypadku braku możliwości kontynuowania dalszej jazdy z powodu awarii lub innej przyczyny, uczestnik zgłasza się do opiekunów swojej grupy.

   11.        Zabrania się oddalania lub opuszczania grupy bez uprzedniego powiadomienia jednego z opiekunów swojej grupy.

   12.        Uczestnicy rajdu biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów.  Wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju muszą odbywać się w bezpiecznym miejscu, na poboczu, nie tarasując przejazdu innym uczestnikom.

   13.        Wszyscy uczestnicy proszeni są o niezaśmiecanie trasy rajdu i szczególną troskę o środowisko naturalne.

   14.        O ustalonej wcześniej godzinie wszyscy uczestnicy rajdu są zobowiązani stawić się do opiekunów grup na umówione wcześniej miejsce, celem wspólnego powrotu. Osoby (dotyczy wyłącznie osób pełnoletnich), które nie stawią się na umówioną zbiórkę, wracają we własnym zakresie, a organizator i opiekun grupy nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. Opiekun grupy zobowiązany jest przekazać wszystkim uczestnikom informacje o czasie i miejscu zbiórki. Uczestnicy rajdu w ramach grupy mogą wcześniej opuścić teren wyznaczonego półmetka – decyduje o tym opiekun grupy.

   15.        W sytuacji, gdy uczestnik pełnoletni chce wcześniej opuścić wycieczkę, musi bezwzględnie poinformować o tym opiekuna grupy.

VIII  OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

     1.        Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane

z przeprowadzeniem i organizacją imprezy, nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po rajdzie rowerowym.

     2.        Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione
w trakcie imprezy.

     3.        Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.

     4.        Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje
i wypadki spowodowane przez uczestników podczas rajdu i konkursów.

     5.        Udział w rajdzie jest dobrowolny i każdy uczestnik bierze udział na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie.

     6.        Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powrót uczestników z miejsca zakończenia rajdu do domów.

IX  ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW

Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymują:

a.     prawo udziału w rajdzie po wyznaczonej trasie, z przewodnikiem /opiekunem/;

b.     ubezpieczenie NW;

c.     możliwość wylosowania nagród rzeczowych;

d.     możliwość wzięcia udziału w konkursach

X   OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

     1.        Uczestnicy winni szanować środowisko naturalne, jechać tylko
po  wytyczonej trasie.

     2.        Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasie rajdu.

XI   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

     1.        Uczestnicy rajdu startują na własną odpowiedzialność.

     2.        Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody przez siebie wyrządzone.. Przez akceptację niniejszego regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z rajdem.

     3.        Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy wycieczki rowerowej.

     4.        Zaleca się jazdę w sztywnym kasku, w kamizelce odblaskowej.

     5.        W czasie całej imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu.

     6.        Za skutki naruszenia przepisów Kodeksu Drogowego i innych przepisów prawa uczestnik odpowiada osobiście.

     7.        Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów.

     8.        Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami rajdu mogą być

wykorzystywane przez prasę, radio i telewizję.

     9.        Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestników od jego przestrzegania.

   10.        Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.

Z A P R A S Z A M Y !!!

 

 

 

WYCIECZKA PIESZA

„Wielkie uroki małej retencji"

Prezentacja projektów dofinansowanych z Funduszy Unijnych

„Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy
 w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych" 

realizowanych na terenie Nadleśnictwa Chojna.

 

R E G U L A M I N

I   CEL IMPREZY

Prezentacja projektów dofinansowanych z Funduszy Unijnych „Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych" realizowanych na terenie Nadleśnictwa Chojna oraz popularyzacja turystyki pieszej, aktywnej formy wypoczynku, promocja zdrowego stylu życia.

II  ORGANIZATOR

Nadleśnictwo Chojna.

III  TERMIN 

9 maja 2014 r. – start – godz. 12.00 – Lubiechów Dolny (przy rozwidleniu dróg na Bielinek/Piasek)

IV TRASA WYCIECZKI

Szacunkowa długość trasy – ok. 3,5 – 4 km – szacowany czas przejścia – 2 godziny.

Trasa piesza– dojazd samochodami we własnym zakresie do miejscowości Lubiechów Dolny (przy rozwidleniu dróg na Bielinek / Piasek) – przejście przez Rez. Dolina Świergotki i obiekty małej retencji nizinnej – powrót do samochodów i przejazd na parking vis a vis Wąwozu Markocińskiego, gdzie przewidziany jest  odpoczynek przy ognisku oraz atrakcje dla dzieci w formie konkursów i zabaw.

Dla chętnych zwiedzanie rezerwatu „Bielinek" z przewodnikiem.

V   ZAPISY

Zgłoszenie udziału w wycieczce do 08.05.2014r. do godz.14.00

Numer telefonu: 91 414 10 77

mail: chojna@szczecin.lasy.gov.pl

Adres: Nadleśnictwo Chojna

ul. Szczecińska 36

VI  WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestnikiem wycieczki pieszej może być osoba, która spełni następujące warunki:

a.     udział w wycieczce  biorą osoby pełnoletnie. Osoby w wieku 16-17 lat mogą wziąć udział w wycieczce tylko za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów  prawnych ;  DRUK DO POBRANIA

b.     osoby w wieku 11-15 lat mogą wziąć udział w wycieczce pieszej, wyłącznie pod stałą opieką osoby dorosłej, która ukończyła 21 lat;

c.     każdy uczestnik wycieczki ma obowiązek zapoznać się z regulaminem.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.chojna.szczecin.lasy.gov.pl.jak również w wersji wydrukowanej w siedzibie Nadleśnictwa Chojna, 74-500 Chojna ul. Szczecińska 36.

d) uczestnik wypełnia i podpisuje kartę zgłoszenia przed rozpoczęciem wycieczki;

VII  OBOWIĄZKI UCZESTNIKA WYIECZKI PIESZEJ

     1.        Przestrzeganie Regulaminu wycieczki.

     2.        Uczestnicy idą zwarta grupa w szyku uzgodnionym przez prowadzącego.

     3.        Szczególną ostrożność zachować podczas poruszania się po drogach publicznych. Kolumna porusza się prawą strona drogi lub szosy (jak najbliżej krawędzi) zajmując nie więcej niż połowę szerokości drogi. Maszerując małymi grupkami lub pojedynczo należy iść lewą stroną drogi jeden za drugim lub, jeżeli ruch na drodze jest niewielki, parami.

     4.        Nie wolno odłączać się od grupy maszerującej bez zgody prowadzącego.

     5.        Tempo marszu należy dostosować do wieku i kondycji uczestników wycieczki pieszej.

     6.        Posiadanie dokumentu tożsamości lub innego dokumentu stwierdzający tożsamość.

     7.        Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

     8.        Należy zabrać ze sobą okrycie od deszczu, odpowiednią odzież i buty, inne niezbędne rzeczy dla uczestnika wycieczki spakowane do plecaka.

        9.            Uczestnicy rajdu poruszają się maksymalnie w 30 osobowych grupach.

W skład każdej z grup wchodzi po dwóch opiekunów.

W przypadku braku możliwości kontynuowania wycieczki uczestnik
zgłasza się do opiekunów swojej grupy.

   10.        Zabrania się oddalania lub opuszczania grupy bez uprzedniego powiadomienia jednego z opiekunów swojej grupy.

   11.        Wszyscy uczestnicy proszeni są o niezaśmiecanie trasy wycieczki
i szczególną troskę o środowisko naturalne.

   12.        O ustalonej wcześniej godzinie wszyscy uczestnicy wycieczki
są zobowiązani stawić się do opiekunów grup na umówione wcześniej miejsce, celem wspólnego powrotu. Osoby (dotyczy wyłącznie osób pełnoletnich), które nie stawią się na umówioną zbiórkę, wracają we własnym zakresie, a organizator i opiekun grupy nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. Opiekun grupy zobowiązany jest przekazać wszystkim uczestnikom informacje o czasie i miejscu zbiórki. Uczestnicy wycieczki
w ramach grupy mogą wcześniej opuścić teren wyznaczonego półmetka – decyduje o tym opiekun grupy.

   13.        W sytuacji, gdy uczestnik pełnoletni chce wcześniej opuścić wycieczkę, musi bezwzględnie poinformować o tym opiekuna grupy.

VIII  OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

     1.        Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane

z przeprowadzeniem i organizacją imprezy, nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wycieczce.

     2.        Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione
w trakcie imprezy.

     3.        Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak
i osób trzecich organizator nie odpowiada.

     4.        Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje
i wypadki spowodowane przez uczestników podczas wycieczki i konkursów.

     5.        Udział w wycieczce jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie.

     6.        Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powrót uczestników z mijsca zakończenia wycieczki do domów.

IX  ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW

Wszyscy uczestnicy wycieczki otrzymują:

a.     prawo udziału w wycieczce po wyznaczonej trasie, z przewodnikiem /opiekunem/;

b.     ubezpieczenie NW;

c.     możliwość wylosowania nagród rzeczowych.

d.     Możliwość wzięcia udziału w konkursach.

X   OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

     1.        Uczestnicy winni szanować środowisko naturalne, chodzić tylko po wyznaczonych przez przewodnika trasie.

     2.        Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasie wycieczki.

XI   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

     1.        Uczestnicy wycieczki idą trasą na własną odpowiedzialność.

     2.        Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody przez siebie wyrządzone. Przez akceptację niniejszego regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z wycieczką.

     3.        Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy wycieczki.

     4.        W czasie całej imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu.

     5.        Wszyscy uczestnicy biorący udział w wycieczce wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z imprezy zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów.

     6.        Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami wycieczki mogą być wykorzystywane przez prasę, radio i telewizję.

     7.        Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestników od jego przestrzegania.

     8.        Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.

Z A P R A S Z A M Y !!!