Regulaminy udostępniania obiektów edukacyjnych i turystycznych

 

REGULAMIN MIEJSCA POSTOJU POJAZDÓW

 

1. Regulamin miejsca postoju pojazdów określa warunki korzystania z miejsc postoju pojazdów zarządzanych przez Nadleśnictwo Chojna

2. Każda osoba korzystająca z miejsca postoju pojazdów obowiązuje się do  przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

3. Miejsce postoju pojazdów jest dostępne we wszystkie dni w roku, z wyjątkiem okresów spowodowanych zdarzeniami szczególnego znaczenia.

4. Miejsce postoju pojazdów nie jest strzeżone, dlatego ryzyko wynikające z uszkodzenia, utraty pojazdu lub jego wyposażenia, a także utraty przedmiotów pozostawionych w pojeździe, ponosi wyłącznie  osoba korzystająca z miejsca postoju pojazdów.

5. Podczas wykonywania pojazdem manewrów na terenie miejsca postoju pojazdów należy zachować szczególną ostrożność.

W przypadku kolizji lub wypadku na terenie miejsca postoju pojazdów  obowiązują zasady i przepisy ustawy z dnia  20 czerwca 1997 roku Prawo

o ruchu  drogowym [tekst. jedn. Dz. U.  z 2020 r., poz. 110  ze zm.]. W sytuacji uszkodzenia ciała lub wypadku zagrażającego życiu lub zdrowiu należy bezzwłocznie poinformować odpowiednie służby ratunkowe.

6. Każda z osób korzystających z miejsca postoju pojazdów, zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej lub też innych osób działających w imieniu nadleśnictwa.

7. Z wyposażenia miejsca postoju pojazdów należy korzystać w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.

8. Osobom korzystającym z miejsca postoju pojazdów zabrania się:

a. rozpalania ognisk i korzystania z otwartego ognia, poza miejscami do tego wyznaczonymi;

b. niszczenia tablic i urządzeń znajdujących się na miejscu postoju pojazdów;

c. wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną pojazdu;

d. mycia, sprzątania, naprawy pojazdów;

e. zaśmiecania terenu;

f. wyrzucania odpadów domowych i komunalnych do koszy na śmieci znajdujących się na miejscu postoju pojazdów;

g. pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie innym użytkownikom z miejsca postoju pojazdów;

h. pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie z dróg  pożarowych oraz dróg leśnych;

i. prowadzenia działalności usługowej lub handlowej;

j. puszczania luzem zwierząt domowych;

k. rozstawiania namiotów;

l. pozostawiania  przyczep kempingowych lub pojazdów turystycznych.

9. W przypadkach nie uwzględnionych w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy prawa.

10. Wszelkie uwagi użytkowników o miejscu postoju pojazdów prosimy zgłaszać do biura Nadleśnictwa Chojna tel. 91 4141077, e-mail: chojna@szczecin.lasy.gov.pl

 

 

REGULAMIN MIEJSCA BIWAKOWANIA

 

1. Regulamin miejsca biwakowania określa warunki korzystania z miejsca biwakowego zarządzanego przez Nadleśnictwo Chojna.

2. Każda osoba korzystająca z miejsca biwakowania wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

3. Miejsce biwakowania jest dostępne we wszystkie dni w roku, z wyjątkiem okresów spowodowanych zdarzeniami szczególnego znaczenia.

4. Miejsce biwakowe nie jest strzeżone ani dozorowane, dlatego ryzyko wynikające z uszkodzenia, utraty pojazdu lub jego wyposażenia, a także utraty przedmiotów, sprzętu turystycznego itd. pozostawionych w pojeździe i na miejscu biwakowania, ponosi wyłącznie  osoba korzystająca z miejsca biwakowania.

5. Podczas wykonywania pojazdem manewrów na terenie miejsca biwakowania należy zachować szczególną ostrożność.

W przypadku kolizji lub wypadku pojazdu na terenie miejsca biwakowania obowiązują zasady i przepisy ustawy z dnia  20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu  drogowym [tekst. jedn. Dz. U.  z 2020 r., poz. 110  ze zm.]. W sytuacji uszkodzenia ciała lub wypadku zagrażającego życiu lub zdrowiu należy bezzwłocznie poinformować odpowiednie służby ratunkowe.

6. Każda z osób korzystających z miejsca biwakowania, zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej lub też innych osób działających w imieniu nadleśnictwa.

7. Osobom korzystającym z miejsca biwakowania zabrania się:

 

a. wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną pojazdu, sprzętów turystycznych;

b.  mycia, sprzątania, naprawy pojazdów, sprzętów turystycznych;

c. zaśmiecania terenu;

d. wyrzucania odpadów domowych, komunalnych i innych do koszy  na śmieci znajdujących się na miejscu biwakowania;

e. pozostawiania pojazdów i sprzętu turystycznego w sposób utrudniający korzystanie innym użytkownikom z miejsca biwakowania;

f. prowadzenia działalności usługowej lub handlowej;

g. puszczania luzem zwierząt domowych;

h.  rozpalania ognisk i korzystania z otwartego ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi;

i. sprzedaży na terenie miejsca biwakowania płodów runa leśnego zebranych w lesie;

j. uszkadzania infrastruktury turystycznej oraz tablic informacyjnych

i edukacyjnych;

k. korzystania z miejsca biwakowania w inny sposób niż zgodnie z jego przeznaczeniem.

8. W obrębie obiektu mogą rosnąć rośliny trujące oraz występować owady i zwierzęta, które mogą spowodować ukąszenie, użądlenie itp. (osy, kleszcze, żmije). W przypadku spożycia roślin lub użądlenia, ukąszenia należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

9. Osoby korzystające z miejsca biwakowania i posiadające zwierzęta domowe zobowiązane są do sprzątania po swoich zwierzętach.

10. W przypadkach nie uwzględnionych w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy prawa.

11. Wszelkie uwagi użytkowników o miejscu biwakowania prosimy zgłaszać do biura Nadleśnictwa Chojna tel. 091 414 10 77, e-mail: chojna@szczecin.lasy.gov.pl

 

 

REGULAMIN ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ W REZERWACIE PRZYRODY BIELINEK

 

1. Regulamin ścieżki edukacyjnej określa warunki korzystania z ścieżki znajdującej się w rezerwacie przyrody Bielinek, zarządzanej przez Nadleśnictwo Chojna.

2. Każda osoba korzystająca z ścieżki edukacyjnej wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i obowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

3. Ścieżka edukacyjna jest dostępna we wszystkie dni w roku, z wyjątkiem okresów spowodowanych zdarzeniami szczególnego znaczenia.

4. Ścieżka edukacyjna nie jest strzeżona. Ryzyko wynikające z uszkodzenia oraz utraty sprzętów i przedmiotów pozostawionych na ścieżce edukacyjnej, ponosi wyłącznie osoba z niej korzystająca.

5. Każda z osób korzystających z ścieżki edukacyjnej, zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej lub też innych osób działających w imieniu nadleśnictwa.

6. Osobom korzystającym ze ścieżki edukacyjnej  zabrania się:

a. zaśmiecania terenu;

b. wyrzucania odpadów domowych, komunalnych i innych;

c. prowadzenia działalności usługowej lub handlowej;

d. sprzedaży na terenie ścieżki edukacyjnej płodów runa leśnego zebranych w lesie;

e. puszczania luzem zwierząt domowych;

f. rozstawiania namiotów i biwakowania;

g. korzystania z ścieżki edukacyjnej oraz jej wyposażenia w inny sposób niż zgodnie z jej przeznaczeniem;

h. poruszania się i parkowania pojazdami silnikowymi,

i. uszkadzania infrastruktury turystycznej i tablic edukacyjnych;

7. Na ścieżce edukacyjnej zabrania się rozpalania ognisk i korzystania z otwartego ognia.

8. W przypadkach nie uwzględnionych w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy prawa.

9. Wszelkie uwagi użytkowników o ścieżce edukacyjnej prosimy zgłaszać do biura Nadleśnictwa Chojna tel. 91 414 10 77, e-mail: chojna@szczecin.lasy.gov.pl

 

REGULAMIN SZLAKI TURYSTYCZNE

Las to dynamiczny ekosystem, w którym mogą występować różne zjawiska w trakcie wędrówek czy odpoczynku w lesie, powodujące zagrożenia.

 

Potencjalne zagrożenia i ryzyka występujące w lesie

1. Martwe i obumierające drzewa są integralną częścią lasu. Drzewa z widocznymi oznakami rozkładu: suchymi konarami, dziuplami, owocnikami grzybów (hubami) są spróchniałe i w każdej chwili mogą się przewrócić lub złamać.

2. Nierówny teren. Las jest pełen wystających korzeni, pni, o które możemy się potykać lub przewrócić. W wielu miejscach występują niebezpieczne, strome zbocza.

3. Trwające prace leśne, takie jak np. ścinka drzew, zrywka drewna, wywóz drewna. Miejsca, w których tego typu prace są prowadzone, są objęte zakazem wstępu i są oznaczane tablicami ostrzegawczymi, ustawionymi na drogach leśnych. Należy bezwzględnie stosować się do zakazu poruszania się po tych terenach.

4. Drogi leśne. Mogą po nich poruszać się różne pojazdy: ciężki sprzęt leśny, pojazdy Służby Leśnej i inne. Na szlakach rowerowych, ale również na innych drogach leśnych, możesz spotkać szybko poruszających się rowerzystów, również w grupach. Osoby uprawiające jazdę konną mogą poruszać się wyłącznie po szlakach konnych. Drogi mogą mieć różną nawierzchnię, ostry tłuczeń, koleiny i dziury.

5. Polowania indywidualne i zbiorowe. W związku z występowaniem w lesie dzikich zwierząt, prowadzona jest gospodarka łowiecka. Koła łowieckie organizują polowania zarówno indywidualne jak i zbiorowe. Teren polowań zbiorowych oznaczany jest tablicami ostrzegawczymi ustawionymi na drogach leśnych.

6. Dzikie zwierzęta mogą być niebezpieczne, mogą przenosić takie choroby jak wścieklizna, borelioza, odkleszczowe zapalenie opon mózgowych, a jad niektórych owadów może wywoływać groźne reakcje alergiczne.

7. Niekorzystna pogoda. Burze, silny wiatr, zalegający na drzewach śnieg, powodują ryzyko złamania drzew lub konarów i zwiększają ryzyko nieszczęśliwych wypadków.

8.Lasy Nadleśnictwa Chojna były także terenem działań wojennych. Do dziś można w nich spotkać niewypały i niewybuchy z czasów wojny. W przypadku ich spotkania należy powiadomić odpowiednie służby i policję w celu zabezpieczenia terenu.

9. Rośliny i grzyby, które mogą być trujące lub wywołać poparzenia (np. barszcz Sosnowskiego) czy reakcje alergiczne.

10. Wnyki, sidła oraz inne pułapki, stosowane przez kłusowników, jak również inne zagrożenia trudne do zidentyfikowania. Prosimy o informację w przypadku ich napotkania.

11. Pożary. Zwłaszcza w okresie od wiosny do jesieni zdarzają się pożary lasu, podczas których osobom przebywającym w lesie grozi bezpośrednie niebezpieczeństwo. Można zatruć się dymem, mogą spaść na nas płonące gałęzie, mogą nas też zaatakować spłoszone zwierzęta.

12. Ryzyko zgubienia się w lesie. Podczas leśnych wędrówek po nieznanym lesie można zabłądzić lub się zgubić. 

 

Zapraszamy do bezpiecznego korzystania z naszych lasów. W przypadku zauważenia zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt (wnyki, sidła, pożary lasu, niewybuchy i inne) prosimy o pilne powiadomienie Nadleśnictwa Chojna lub innych właściwych służb (straż pożarna, policja, pogotowie ratunkowe).

 

Nadleśnictwo Chojna  91 414 10 77 chojna@szczecin.lasy.gov.pl

 

TELEFONY ALARMOWE

Numer alarmowy 112, Straż Pożarna 998, Policja 997, Pogotowie Ratunkowe 999