Lista aktualności Lista aktualności

Lasy Nadleśnictwa Chojna

Lasy Nadleśnictwa Chojna

Nadleśnictwo Chojna położone jest w I Krainie przyrodniczo – leśnej: Bałtyckiej, w mezoregionach:  Pojezierza Myśliborskiego (I.9) (znaczny obszar N-ctwa) oraz Puszczy Bukowej i Równiny Wełtyńskiej (I.6) – (obręb Krzywina-oddział 4g)  

 Rzeźba terenu obszaru Nadleśnictwa Chojna ukształtowała się w czasie ostatniego zlodowacenia bałtyckiego. Główne rysy rzeźby terenu zostały wykształcone pod wpływem akumulacyjnej i erozyjnej działalności lądolodu i wód fluwioglacjalnych. Teren Nadleśnictwa charakteryzuje się wyjątkowo urozmaiconą  rzeźbą terenu. Największa wysokość bezwzględna zawiera się w przedziale od 0 m n.p.m. (łąki koło Lubiechowa Dolnego) –  w zasięgu leśnictwa Bielinek,  do 167 m n.p.m.  (obręb Piasek, leśnictwo Piasecznik, pododdział 133 l).

Powierzchniowa budowa geologiczna obszaru Nadleśnictwa jest wynikiem zmian zachodzących w okresie zlodowaceń. Dominują tutaj gliny zwałowe, żwiry i piaski polodowcowe. Występują także osady mułków jeziornych, kredy jeziornej, namułów i torfów.

W Nadleśnictwie dominują gleby rdzawe (RD) – 69,1%, z pozostałych większy udział mają gleby brunatne (BR) – 7,6% i płowe (P) – 4,5%

Nadleśnictwo Chojna położone jest na terenie jednostki hydrograficznej o nazwie Dorzecze Odry. Sieć hydrograficzną Nadleśnictwa Chojna stanowią rzeki, jeziora głównie przepływowe, oczka śródleśne oraz podmokłe, zatorfione obniżenia terenowe. Środowisko odznacza się dość dużym zapasem wody. Głównymi ciekami mającymi wpływ na stosunki wodne w Nadleśnictwie są rzeki: Odra i Rurzyca. Odra płynie w bezpośrednim sąsiedztwie zachodniej granicy Nadleśnictwa.

Nadleśnictwo Chojna gospodaruje na ogólnej powierzchni 20 898,31 ha, w tym na 19 533,21 ha powierzchni leśnej. Znaczną część terenu Nadleśnictwa zajmuje Puszcza Piaskowa.

Nasze lasy położone są w 67 kompleksach, które w większości przypadków sąsiadują ze sobą poprzez grunty innych zarządców, np. drogi publiczne, rzeki. W kompleksach leśnych Nadleśnictwa znajdują się liczne enklawy i półenklawy, wpływające na znaczne rozwinięcie granicy polno-leśnej.

Lesistość Nadleśnictwa Chojna wynosi 42,41% (obręb Chojna 32,68%, Krzywina 47,85%, Piasek 54,57%).

Dominującymi typami siedliskowymi (według panujących w wydzieleniach leśnych) 
w Nadleśnictwie są: LMśw – 40,72%, BMśw – 29,53%, Lśw – 19,75%.

Przeważają siedliska lasowe – 62,51%, siedliska borowe stanowią – 32,36%, udział Ol wynosi 3,52%, OlJ – 1,32%, LŁ 0,28%.

Przeciętna zasobność na 1 ha (pow. leśnej zalesionej i niezalesionej) 315 m³/ha.

Przeciętny wiek drzewostanów  wynosi 63 lata.

Drzewostany Nadleśnictwa Chojna odznaczają się zróżnicowaniem wiekowym. Powierzchniowo i miąższościowo przeważają  drzewostany  III  klasy  wieku.  Udział powierzchniowy drzewostanów ponad 100-letnich oraz  w KO i KDO wynosi 9,84%.  

Głównym  gatunkiem  tworzącym  drzewostany (wg zajmowanej powierzchni)  w Nadleśnictwie Chojna jest sosna,  która zajmuje  69,68%   powierzchni  leśnej. Większe znaczenie gospodarcze mają także buk, dąb, olsza. Gatunki  iglaste  zajmują  73,99%   powierzchni Nadleśnictwa, a  liściaste  26,01%.

Według rzeczywistego udziału gatunków składy gatunkowe drzewostanów Nadleśnictwa są znacznie bogatsze. Zwiększa się udział dęba, buka,  swój udział zaznaczają cenne gatunki, takie jak klon, wiąz, lipa.

            

 

Na gruntach w zarządzie Nadleśnictwa Chojna jak i w jego zasięgu terytorialnym znajduje się szereg form ochrony przyrody: rezerwaty przyrody, obszary sieci Natura 2000, pomniki przyrody, użytki ekologiczne, strefy ochrony, ochrona gatunkowa roślin i zwierząt, park krajobrazowy.

Lasy Nadleśnictwa pełnią różnorodne funkcje, przy czym dominują lasy ochronne zajmujące powierzchnię 14 739,87 ha, w których największą powierzchnię zajmuje kategoria - lasy stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrody na obszarach Natura 2000.
 
-