Lista aktualności Lista aktualności

Rezerwaty

  „Bielinek" – utworzony w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych zespołów leśno – stepowych na zboczach doliny Odry, ze stanowiskami rzadkich gatunków śródziemnomorskich i pontyjskich takich jak dąb omszony (Quercus pubescens), szyplin zielny, nawrot czerwonobłękitny, oman niemiecki i wiele innych osobliwości florystycznych.

  fot. Jakub Paszkowiak Obszar rezerwatu został objęty tymczasową ochroną już 11 listopada 1927r. 19 listopada wydano zarządzenie ochronne, na mocy którego las galeriowy występujący na powierzchni 75.55 ha  stał się prawnie rezerwatem przyrody „Bielinek nad Odrą". Po zakończeniu II wojny światowej zostaje on ponownie uznany przez polskie władze jako rezerwat florystyczny na podstawie zarządzenia MLiPD Nr 73 z 14 lutego 1957r.

   

Rezerwat „Bielinek" jest jednym z najcenniejszych obiektów przyrodniczych na Pomorzu, o absolutnie unikatowym charakterze. Rezerwat chroni kompleks muraw kserotermicznych, zarośli i innych lasów rozwiniętych na stromych zboczach doliny Odry.  Stanowi skupienie bardzo cennych kserotermicznych gatunków roślin. Praktycznie każdy element przyrody reprezentowany jest w Bielinku przez gatunki gdzie indziej bardzo rzadkie, często w ogóle nie występujące.

 

 fot. Jakub Paszkowiak                       fot. Jakub Paszkowiak

 

 

 

 

 

 

„Olszyna Źródliskowa pod Lubiechowem Dolnym"

– celem ochrony jest występowanie rzadkiego na Pomorzu zachodnim skrzypu olbrzymiego (Equisetum telmateia), rośliny należącej do elementów górskich regla dolnego. Powierzchnia wynosi 1,00 ha.

  fot. Jakub Paszkowiak           fot. Jakub Paszkowiak

 

 

 

 

 

 

 

 

„Dolina Świergotki"fot. Zbigniew Pajewski


 –powierzchnia rezerwatu wynosi 11,0 ha. Przedmiotem ochrony jest obszar głębokiego wąwozu, dnem którego płynie rzeka Świergotka. Cel ochrony to zachowanie lasu grądowego reprezentującego zespół Galio-Carpinetum z przytulią leśną.

 

 

 

„Dąbrowa Krzymowska"

- piękny przykład Puszczy Piaskowej gdzie wiek dębów dochodzi do 370 lat, a sosny mają niespotykaną formę.fot. Zbigniew Pajewski

 

 

 

 

 

 

 

 

„Olszyny Ostrowskie"


fot. Zbigniew Pajewski– zachowanie fragmentów naturalnych siedlisk: olsu porzeczkowego, łęgu jesionowo-olszowego i łęgu wiązowo-jesionowego.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„ Słoneczne Wzgórza”

- zachowanie mozaiki dobrze zachowanych płatów muraw kserotermicznych, zarośli kserotermicznych i ciepłolubnych lasów liściastych wraz z ich cenną florą i fauną oraz wysokich walorów krajobrazowych wzgórz morenowych przyległych do doliny Odry między miejscowościami Raduń i Zatoń Dolna.