Lista aktualności Lista aktualności

Gospodarka łowiecka

Integralną częścią bioróżnorodności lasów jest zwierzyna łowna. Stosownie do przepisów Ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo Łowieckie na terenie Nadleśnictwa Chojna prowadzona jest przez poszczególne Koła Łowieckie gospodarka łowiecka.

 

fot. Edward Pawlak

 


 

Łowiectwo, jako element ochrony środowiska przyrodniczego, w rozumieniu ustawy oznacza ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej.


fot. Hubert Chwaliński

       

      

Celem łowiectwa jest:

- ochrona, zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych,

- ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny,

- uzyskiwanie możliwie wysokiej kondycji osobniczej i jakości trofeów oraz właściwej liczebności populacji poszczególnych gatunków zwierzyny przy zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego,

- spełnianie potrzeb społecznych w zakresie uprawiania myślistwa, kultywowania tradycji oraz krzewienia etyki i kultury łowieckiej,

Gospodarka łowiecka na terenie Nadleśnictwa ma na celu dostosowanie liczebności oraz struktury wiekowej i płciowej zwierząt łownych do poziomu, który zapewniłby możliwość realizacji celów hodowli lasu. 

 

W zasięgu terytorialnego działania Nadleśnictwa zlokalizowanych jest 8 obwodów łowieckich z czego 7 na gruntach Nadleśnictwa:

- Koło Łowieckie „BIELIK” – obwód 261

- Koło Łowieckie „ JELEŃ” – obwód 262

- Koło Łowieckie „JELEŃ” – obwód 280

- Koło Łowieckie „CYRANKA” – obwód 272

- Koło Łowieckie „SOKÓŁ” – obwód 273

- Koło Łowieckie „TROP” – obwód 281

- Koło Łowieckie „ŻURAW” – obwód 292

- Koło Łowieckie „DZICZY LAS SWOBNICA” – obwód 271 (poza gruntami Nadleśnictwa)

Koło Łowieckie „BIELIK” – obwód 261,  Koło Łowieckie „ JELEŃ” – obwód 262, 280, Koło Łowieckie „SOKÓŁ” – obwód 273 dzierżawią teren Nadleśnictwa Chojna

Koniec sezonów łowieckich głosi na terenie ośrodka hodowli zwierzyny fanfara licznie występujących na tym terenie żurawi.