Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona lasu

Współczesny Las narażony jest na wiele czynników, które zakłócają jego rozwój i trwałość. Zagrożenia te mogą mieć swoje źródło w samej przyrodzie, a także coraz częściej w działalności człowieka.

Każdego roku podejmowane są działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze.

 

Zagrożenia dzieli się na trzy grupy:

- Biotyczne (szkodliwe owady, grzyby patogeniczne, ssaki roślinożerne). W celu ochrony przed szkodliwymi owadami (brudnica mniszka, strzygonia choinówka, poproch cetyniak), prowadzone są prace prognostyczne tj. wywieszanie pułapek feromonowych na brudnicę mniszkę w celach prognostycznych czy zakładanie opasek lepowych, liczenie samic brudnicy mniszki  metodą dwudziestu drzew, jesienne poszukiwania szkodników sosny, kontrolę występowania szkodników korzeni jest wykonywane obowiązkowo na szkółkach oraz na gruntach przeznaczonych do zalesień. Starsze drzewostany iglaste narażone są na szkody od szkodników wtórnych takich jak cetyńce, korniki, przypłaszczek granatek. Ochrona przed tymi szkodnikami polega na wyznaczaniu, terminowym usuwaniu i wywożeniu z lasu drzew zasiedlonych oraz wywieszaniu pułapek feromonowych np. na kornika drukarza. Ważnymi sprzymierzeńcami leśników w walce z rozmnażaniem się szkodliwych owadów są ptaki, aby poprawić ich warunki bytowania, wywieszane są budki lęgowe, a zimą podczas trudnych warunków pogodowych ptaki są dokarmiane.

Zwierzęta leśne (jeleń, daniel, sarna, dzik) są naturalnym elementem lasów, jeśli występują w zbyt dużej ilości stanowią poważne zagrożenie dla upraw i młodników (zgryzanie, spałowanie) którym zapobiega się  poprzez grodzenie, w pojedynczych przypadkach zabezpiecza się mechanicznie poprzez zakładanie osłonek. W okresach zimowo – wiosennych podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych młodników i drzewostanów pozostawia się ścięte drzewa i gałęzie, co znacznie ogranicza spałowanie młodników.

 

 

- Abiotyczne (silne huraganowe wiatry, ulewne deszcze, śnieg, gradobicie, podtopienia, wysokie i niskie temperatury).

- Antropogeniczne wywołane przez człowieka (np. pożary, zanieczyszczenia przemysłowe, zaśmiecenia lasu).

Dużym problemem na terenie Nadleśnictwa jest zaśmiecanie terenów leśnych, szczególnie przy granicy.