Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie lasu

Plan Urządzenia Lasu jest podstawowym dokumentem określającym zasady  i sposoby prowadzenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej. Plan ten sporządzany jest na okres 10 lat, według stanu na dzień 1 stycznia pierwszego roku obowiązywania planu.

Plan Urządzenia Lasu staje się podstawą do prowadzenia zabiegów gospodarczych w nadleśnictwie po zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw środowiska.

Składa się on z następujących części:
- danych inwentaryzacyjnych
- analizy gospodarki leśnej w minionym okresie
- programu ochrony przyrody
- części planistycznej. 

Plan Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Chojna został sporządzony na lata 2016-2025 i zatwierdzony przez Ministra Środowiska pismem DL-I.611.4.2017 dnia 09 lutego 2017 r.  

 

Część opisowa Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Chojna na lata 2016 - 2025 (Elaborat) wraz z Programem Ochrony Przyrody dostępna jest na wniosek osoby zainteresowanej do wglądu w siedzibie Nadleśnictwa Chojna w dni robocze w godzinach od 8 – 15, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

 

 

Obowiązujący plan Urządzania lasu dla Naszego Nadleśnictwa można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.