Wydawca treści Wydawca treści

Gospodarka łowiecka

Integralną częścią bioróżnorodności lasów jest zwierzyna łowna. Nadleśnictwo Chojna stosując się do przepisów Ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo Łowieckie prowadzi gospodarkę łowiecką na terenie obwodu łowieckiego nr 274.

Łowiectwo, jako element ochrony środowiska przyrodniczego, w rozumieniu ustawy oznacza ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej.

Celem łowiectwa jest:

- ochrona, zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych,

- ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny,

- uzyskiwanie możliwie wysokiej kondycji osobniczej i jakości trofeów oraz właściwej liczebności populacji poszczególnych gatunków zwierzyny przy zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego,

- spełnianie potrzeb społecznych w zakresie uprawiania myślistwa, kultywowania tradycji oraz krzewienia etyki i kultury łowieckiej.

W zasięgu terytorialnego działania Nadleśnictwa zlokalizowanych jest 9 obwodów łowieckich, z czego 8 dzierżawią następujące Koła Łowieckie:

- Koło Łowieckie „BIELIK” – obwód 261

- Koło Łowieckie „ JELEŃ” – obwód 262

- Koło Łowieckie „JELEŃ” – obwód 280

- Koło Łowieckie „CYRANKA” – obwód 272

- Koło Łowieckie „SOKÓŁ” – obwód 273

- Koło Łowieckie „TROP” – obwód 281

- Koło Łowieckie „ŻURAW” – obwód 292

Jeden obwód jest wyłączony z dzierżawienia i pozostaje w zarządzie Nadleśnictwa Chojna:

- Ośrodek Hodowli Zwierzyny LP – obwód 274

 OŚRODEK HODOWLI ZWIERZYNY – OBWÓD 274

Obwód łowiecki nr 274  został wyłączony z wydzierżawienia i przekazany w zarząd Nadleśnictwu Chojna Decyzją Ministra Środowiska dnia 02.10.2020r. z przeznaczeniem na ośrodek hodowli zwierzyny zgodnie z art. 28 ust.2 ustawy z 13 października 1995r. Prawo Łowieckie i realizuje założone przez ustawę zadania:

- prowadzenie wzorcowego zagospodarowania łowisk, wdrażanie nowych osiągnieć naukowych i praktycznych z zakresu łowiectwa,

- prowadzenie badan naukowych,

- odtwarzanie populacji zanikających gatunków dziko żyjących,

- hodowla rodzimych gatunków zwierząt łownych w celu zasiedlenia łowisk,

- hodowla zwierząt łownych szczególnie pożytecznych w biocenozach leśnych,

- prowadzenie szkoleń z zakresu łowiectwa.

 

Ośrodek Hodowli Zwierzyny obejmuje swym zasięgiem południowo-zachodnią część Nadleśnictwa i stanowi zwarty kompleks leśny na terenie obrębów leśnych Chojna i Piasek. Należy do Rejonu Hodowlanego „VI Chojna”. Położony jest na terenie Gmin Cedynia i Chojna.

- powierzchnia ogólna                                           - 11 366,94 ha

- powierzchnia po wyłączeniach, użytkowa       - 11 045,99 ha

- powierzchnia leśna                                             -   7 947,39 ha          

- lesistość obwodu                                                 -   70 %

Struktura gatunkowa drzewostanów, udział poszczególnych klas wieku, bogata naturalna sieć cieków wodnych, stawów i bagien w połączeniu z dużym pofałdowaniem terenu w sposób naturalny stanowią podstawę dobrych warunków osłonowych i żerowych dla zwierzyny.

W celu minimalizacji szkód od zwierzyny na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny wykonuje się szereg zabiegów gospodarczych prowadzących do kompleksowej optymalizacji już istniejących, dobrych warunków osłonowych i żerowych. W ramach gospodarki łąkowo – rolnej utrzymywane są użytki rolne pod produkcje na cele gospodarki łowieckiej oraz zagospodarowywane są poletka na gruntach leśnych.

Na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny występuje następująca infrastruktura łowiecka:

Lizawki – 306 sztuk

Zwyżki -   533 sztuk

Grunty rolne graniczące z terenem Ośrodka Hodowli Zwierzyny, to w 90% żyzne, dobrze uprawiane gleby klasy III i IV. Odszkodowania za szkody wyrządzane w uprawach rolnych oraz pilnowanie pól (szczególnie w godzinach nocnych), grodzenie pól siatką leśną, zabezpieczenie tzw. „pastuchem” stanowią istotny składnik kosztów gospodarki łowieckiej. Poziom szkód uzależniony jest od ilości naturalnego żeru dla zwierzyny w lesie, warunków atmosferycznych, prawidłowego utrzymania pasów zaporowych, stanu ilościowego zwierzyny, rodzaju aktualnej uprawy rolnej.  

Ośrodek Hodowli Zwierzyny jest atrakcyjnym łowiskiem zarówno ze względu na charakter lasu, ukształtowanie powierzchni i zróżnicowanie krajobrazu jak i na bogaty zwierzostan reprezentowany przez następujące gatunki zwierząt:

- zwierzyna gruba  jeleń, daniel, sarna, dzik

- zwierzyny drobna lis, jenot, borsuk, kuna leśna, domowa, szop pracz, dzikie gęsi, kaczki.

Ośrodek Hodowli Zwierzyny to również miejsce gniazdowania rzadkich gatunków chronionych takich jak: bielik, bocian czarny, orlik krzykliwy, kania czarna, kania ruda.

Koniec sezonów łowieckich głosi na terenie ośrodka hodowli zwierzyny fanfara licznie występujących na tym terenie żurawi.